De hedendaagse kunst van Aart Roos


De Nederlandse abstract expressionistische beeldend kunstenaar Aart Roos is een schilder die hedendaagse kunst maakt en schilderijen schildert in de traditie van de abstracte beeldende schilderkunst van COBRA, de kunstbeweging die het schilderen van expressieve schilderijen tot nieuwe beeldende kunst, tot moderne kunst verhief.
Beeldend kunstenaar

Aart Roos

is een schilder die het schilderen van schilderijen van jongsaf in het penseel zat. Als beeldend kunstenaar schildert hij abstract expressionistisch. Dit abstract expressionisme vertaalt zich direct naar zijn kunstwerken. Het is hedendaagse kunst met expressie en emotie.
De moderne kunst in het algemeen en de kunstbeweging COBRA in het bijzonder hebben veel schilderijen opgeleverd die aan het abstract expressionisme verwant zijn. De kunstbeweging zette zich af tegen het conformisme. Aart Roos volgde dit pad van de moderne kunst ook. Hij liet zijn schilderskwast de vrije loop. Toch is de kunstrichting van COBRA niet altijd de zijne geweest. Het is namelijk de kunst om schilderijen te schilderen die een spiegel zijn van de persoonlijkheid van een beeldend kunstenaar.

Abstract en expressionistisch en figuratief, elk schilderij bevat de ziel van de schilder. Een schilderij van Aart Roos kent die expressie, de kunst om een beeldend en toch abstract en expressief doek neer te zetten. En toch is het geen COBRA.

COBRA


COBRA was een kunstbeweging waar de

schilderkunst

van Aart Roos verwant aan is, maar een echte COBRA schilder is Aart Roos niet. Tijdgenoten als Jef Diederen en natuurlijk Karel Appel maar ook Corneille of bijvoorbeeld Ger Lataster en mensen als Eugene Brands en natuurlijk Pieter Defesche of Pierre van Soest zijn kunstenaars van dezelfde abstract expessionistische school. Ze scheppen moderne kunst. Vooral Jef Diederen en Pieter Defesche maar ook Karel Appel en Corneille en in mindere mate Lei Molin raken de schilderstijl van Roos. Het zijn allemaal abstract expressionisten. Ger Lataster schildert ook als een abstract expressionist, net als Roos. Zij hebben dan ook regelmatig exposities samen. Ook met zijn grootste boezemvrienden, de beeldend kunstenaars Jan Sierhuis en Lei Molin, heeft Aart Roos tentoontellingen van hedendaage kunst.

Jan Sierhuis is ook abstract expressionist.
Schilderijen met woeste penseelstreken, rake vegen van de schilderskwast. Jan Sierhuis is een ras Amsterdammer. Hij gebruikt de schilderskwast op zijn Amsterdams. Lei Molin niet. Lei Molin komt uit Limburg, net als Ger Lataster maar ook Pieter Defesche en ook Pierre van Soest en niet te vergeten Jef Diederen. Lei Molin schildert in zwarte vlakken. Een beetje zoals Armando. Maar Armando heeft weer geen raakvlakken met Aart Roos. Eigenlijk zijn de meest aan Aart Roos verwante schilders Ger Lataster, Jan Sierhuis, Pieter Defesche en Jef Diederen. Pierre van Soest valt er qua schilderstijl een beetje buiten. Ook Lei Molin is een einzelganger, een zeer eigenzinnig beeldend kunstenaar. Jan Sierhuis is gek genoeg tien jaar jonger dan Aart Roos. Ook zijn doeken zitten vol expressie. Jan Sierhuis' verf is felgekleurd. Zijn schilderskwast is wild. Net als die van Roos.
Met het penseel schildert Aart Roos olieverf op doek, met het potlood schetst Aart Roos tekeningen op papier.
Houtskool is, naast olieverf en acrylverf, een andere techniek die Roos in zijn atelier gebruikt. Maar houtskool heeft ten opzichte van olieverf of acrylverf nadelen. Houtskool is vluchtiger. Gouaches, beeldhouwkunst, glas in lood, sgraffito, elke kunstdiscipline beheerst de meesterschilder Aart Roos. Schilderen zit in zijn diepste wezen. Abstract en expressionistisch en figuratief, maar ook stillevens en landschappen of modeltekenen heeft kunstenaar Aart Roos onder de knie. Gouaches, acryl en olieverfschilderijen hebben zijn voorkeur. Het glas in lood, de sgraffito en de gouaches zijn bijzaak. Kunstwerk op kunstwerk komt uit zijn atelier. Zijn atelier dat vol staat met schilderijen uit elke mogelijke kunstperiode. Modeltekenen is een passie. Modelschilderen ook. Aart Roos geeft ook schilderles. De schilderles is een belangrijke inspiratiebron. Schilderles heeft zijn hedendaagse kunst en zijn kunstenaarschap gevormd.

Zijn schilderlessen zijn zelfs een artistieke inspiratiebron voor andere kunstenaars. Schilderlessen geven richting aan de kunst. Als beeldend kunstenaar is Aart Roos een genie, als kunstleraar een fenomeen. Zijn schilderlessen zijn legendarisch. Hij geeft jarenlang les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag KABK. Niet alleen schilderlessen, maar ook gouaches, beeldhouwkunst en minder bekende kunstvormen als sgraffito, glas in lood en kunstwerken in houtskool. Aan deze Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag KABK geeft hij onder meer schilderlessen aan de bekende beeldend kunstenaar Pieter Warffemius.

Pieter Warffemius is altijd een grote bewonderaar van de moderne schilderkunst van Aart Roos gebleven. Aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag KABK leerde Roos zijn leerlingen vooral inhoud aan de vorm geven. De moderne schilderkunst doorgronden. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag KABK gaf zijn moderne kunst een nieuwe impuls. Pieter Warffemius herinnert zich Aart Roos als zijn beste kunstleraar en omgekeerd herinnert Aart Roos zich Pieter Warffemius als zijn meest getalenteerde schildersleerling. Pieter Warffemius is uitgegroeid tot een bekende hedendaagse beeldend kunstenaar.
Nog niet zo'n beroemde kunstenaar als Ger Lataster of Jef Diederen of zelfs Jan Sierhuis en zeker niet als Willem de Kooning of Eugene Brands maar hij is op weg. Willem de Kooning is overigens ook een grote inspiratiebron voor Aart Roos geweest. De vlakverdeling van Willem de Kooning en vooral de expressionistische stijl van Willem de Kooning maak ten grote indruk op Roos. Willem de Kooning is natuurlijk een fenomeen in de moderne kunstwereld.
Willem de Kooning is door de Amerikanen in hun kunstwereld ingelijfd, maar blijft natuurlijk een van de grootste Nederlandse kunstenaars. Aart Roos is ook een van de grootste Nederlandse kunstenaars, maar daar komt de kunstwereld nu pas beetje bij beetje achter.

ART OF AART ROOS
The abstract expessionistic Dutch painter Aart Roos is a painter who makes contemporary art and paints paintings in the tradition of the abstract art of COBRA, the art movement that lifted the painting of sensitive paintings into a new form of art. Dutch painter Aart Roos is an artist who had the painting of paintings in his brush ever since he was a child. As a contemporary artist he paints abstract expessionistic. This abstract expressionism translates directly into his artistry.

It's an art with expression and emotion. The visual arts and the art movement COBRA have produced many paintings that are related to abstract expressionism.
The art movement COBRA opposed conformism. Aart Roos also followed this path. He liberated his paintbrush. Yet the direction of the art movement COBRA wasn't always his. It's an art to paint paintings that form a mirror of the personality of the artist. Abstract and expressionistic or figurative, every painting usually contains the soul of the artist. A painting of Aart Roos has this expression, the art to establish an evocative yet abstract and expressive image on canvas. And all the same it's no COBRA.
COBRA was a modern art movement that had a certain kinship with the artistry of Aart Roos, but Aart Roos is not a real COBRA artist. Contempories like Jef Diederen and of course Karel Appel but also Corneille or Ger Lataster and people like Eugene Brands and certainly Pieter Defesche or Pierre van Soest are modern artists of the same abstract expessionistic school. Especially Jef Diederen and Pieter Defesche but also Karel Appel and Corneille and in limited measure Lei Molin touch the painting style of Aart Roos. They are all abstract expressionists. Ger Lataster also paints like an abstract expressionist, just like Roos. That's why they have regular art exhibitions together. Also with his bosom friends the painters Jan Sierhuis and Lei Molin, Aart Roos has regular art exhibitions. Jan Sierhuis is also an abstract expressionistic painter. Paintings with wild brushstrokes, rigid wipes from the paintbrush. Jan Sierhuis is a born Amsterdam citizen. He uses the paintbrush in an Amsterdam style. Not Lei Molin. Lei Molin originates from Limburg, just like contemporary artist Ger lataster but also Pieter Defesche and also Pierre van Soest, not to mention Jef Diederen. Lei Molin paints black fields. A little like Armando.
Armando hasn't got any kinship with Aart Roos. Actually, the most related painters to Aart Roos are Ger Lataster, Jan Sierhuis, Pieter Defesche and Jef Diederen. Pierre van Soest is an outsider when it comes to his painting style. Lei Molin is a solist as well. Jan Sierhuis funny enough is ten years younger than Aart Roos. His canvas is also filled with expression.
The paint of Jan Sierhuis is brightly coloured. His paintbrush is wild. Just like the one of Roos. With the paintbrush Roos paints oil on canvas, with a pencil he sketches drawings on paper. Charcoal is, besides oil paint and acryllic paint, another technique that Aart Roos uses in his studio. But charcoal has disadvantages in comparison with oil paint and acryllic paint. Charcoal is more volitile. Gouaches, stained-glass windows, sgraffito, sculptures, every contemporary art discipline is captured by master painter Aart Roos. Painting is embedded in his very soul. Abstract, expressionistic and figurative, but also landscapes and still lives or model paintings are skills master painter Aart Roos is able to manage. Gouaches, acryl, and oil paintings have his preference. The stained-glass windows, sgraffito and the gouaches are of secondary importance. Work of art after work of art spring from his studio, his studio that is packed with paintings from every imaginable modern art period.

Model painting is a passion. Model drawing as well. Contemporary artist Aart Roos also teaches painting. The painting classes are an important source of inspiration. Painting classes have shaped his contemporary art and his artistry. His painting classes are even an artistic source of inspiration for other painters and artists. Painting classes give direction to the contemporary art. As a contemporary artist Aart Roos is a genius painter, but as an art teacher he is a phenomenon. His contemporary art classes are legendary. He teaches for years at the Royal Academy of Visual Arts The Hague KABK. At this Royal Academy of Visual Arts The Hague KABK he teaches art and painting to amongst others the famous painter Pieter Warffemius. Pieter Warffemius has always remained a big admirer of the artistry of Aart Roos. At the Royal Academy of Visual Arts The Hague KABK Roos teaches his pupils to give substance to the composition. To fathom the contemporary painting. The Royal Academy of Visual Arts The Hague KABK gave his art a new impuls. Pieter Warffemius remembers Aart Roos to be his best contemporary art teacher and in reverse Aart Roos remembers Pieter Warffemius to be his most talented contemporary art pupil. Pieter Warffemius has evolved into a well known contemporary painter.
Not as famous a painter as Ger Latatser or Jef Diederen or even Jan Sierhuis and certainly not as famous as Willem de Kooning or Eugene Brands but he is on his way. Willem de Kooning by the way, has been a big source of inspiration for Aart Roos. The division of a plane into congruent polygons by Willem de Kooning and especially the expression of Willem de Kooning made an everlasting impression on Roos. Willem de Kooning is of course a phenomenon in the modern art world. Willem de Kooning has been incorporated by the Americans in their art world but naturally he remains one of the greatest Dutch painters of all times. Aart Roos is also one of the greatest Dutch painters but the contemporary art world is only finding that out little by little.